Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „ALPEJCZYK” z siedzibą w Jarosławiu (37-500) przy ul. Krakowskiej 54, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041976, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 7921965055, zwane dalej jako Administrator lub Stowarzyszenie ALPEJCZYK.

 2. Inspektor Ochrony Danych
  We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK mogą Państwo kontaktować się kierując korespondencję listownie na wskazany powyżej adres jego siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@alpejczyk.pl.

 3. Kategorie danych osobowych
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 4. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia umowy i jej realizacji związanej z organizacją przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK imprez sportowych i towarzyszących - podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest Artykuł 6, ust. 1, lit. b) RODO,
  2. zagwarantowanie uczestnikom imprez i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK właściwej opieki oraz ubezpieczenia -  podstawą prawną jest  Artykuł 6, ust. 1, lit. d) RODO,
  3. zapewnienia sprawnej i skutecznej komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem ALPEJCZYK a uczestnikami organizowanych imprez - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO,
  4. spełnienia przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK wymagań prawnych w obszarze księgowości - podstawą prawną ich przetwarzania jest Artykuł ust. 1, lit. c) RODO,
  5. prowadzenia ewentualnych windykacji należności - podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - Artykuł 6, ust. 1 lit. f) RODO.

 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem ALPEJCZYK a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Stowarzyszenie ALPEJCZYK w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

 6. Źródło pochodzenia danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK pochodzą wyłącznie ze zgłoszeń uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK.

 7. Udostępnienie danych osobowych
  Państwa dane mogą być udostępniane:
  1. podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z organizowaniem imprez sportowych lub czynności związanych z działalnością Administratora, w szczególności towarzystwom ubezpieczeniowym, firmom hotelowym, agencjom rozrywkowym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym,
  2. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie)
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

 10. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie ALPEJCZYK Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie ALPEJCZYK będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Polityka cookies

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji ALPEJCZYK, 37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54, zwane dalej Alpejczyk, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 792-19-65-055, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
  2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.alpejczyk.pl.
  3. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
  5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

  Pliki Cookies to dane informatyczne (pliki), zapisywane i przechowywane w Urządzeniach Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.
  Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na Urządzeniu i unikatowy numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.
  Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z Urządzeń Użytkownika.

 3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES
  1. Pliki Cookies sesyjne
   Pliki Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane automatycznie z pamięci Urządzenia w momencie zakończenia sesji.
  2. Pliki Cookies trwałe
   Pliki Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 4. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
  1. Pliki Cookies własne
   Pliki Cookies własne (umieszczane przez Administratora) mogą być wykorzystywane w celu:
   1. uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika Serwisu/witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do Serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies),
   2. optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   3. podniesienie funkcjonalności i niezawodności Serwisu oraz dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
    i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   4. zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Pliki Cookies zewnętrzne
   Pliki Cookies zewnętrzne mogą być umieszczane przez partnerów Administratora w celu:
   1. zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics – polityka prywatności  https://policies.google.com/),
   2. w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam,
   3. w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych (np. serwis youtube.com – polityka prywatności   https://policies.google.com/).

 5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
  1.  Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.
   Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
  3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
   - w przeglądarce Chrome
   - w przeglądarce Firefox
   - w przeglądarce Microsoft Edge
   - w przeglądarce Internet Explorer
   - w przeglądarce Opera
   - w przeglądarce Safari
  4. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies  na urządzeniu Użytkownika.

 6. PROFILOWANIE I ŚLEDZENIE SIECIE
  Administrator nie profiluje danych Użytkowników jego Serwisu internetowego na jego stronie internetowej i nie wykorzystuje tych informacji do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej

603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie