statut


Statut stanowi załącznik do Uchwały 6/2017 Walnego Zebrania Członków  z dnia 18 listopada 2017r.

Statut Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji „Alpejczyk”

(tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 6/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Sportu i Rekreacji Alpejczyk z dnia 18 listopada 2017r.)

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1.

Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji “Alpejczyk” w Jarosławiu zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§2.

Obszar działania Stowarzyszenia obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej i inne kraje, a siedzibą Stowarzyszenia jest Jarosław.

§3.

Stowarzyszenie używa: pieczęci, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wielokierunkowa pomoc wszelkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Planowanie, programowanie i organizowanie sportów zimowych i letnich w oparciu o możliwości sprzętowe i finansowe Stowarzyszenia.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych na obszarze o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym.
 • Promowanie regionu podkarpackiego jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności charytatywnej.
 • Udział w realizacji projektów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
 • Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 • Doradztwo prawne i zawodowe.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu pozyskanie środków finansowych na działalność statutową zgodnie z ustawą i Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług:
  • Usługi w zakresie wykańczania materiałów włókienniczych,
  • Usługi poligraficzne i usługi związane z poligrafią,
  • Usługi pośrednictwa w sprzedaży wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia oraz artykułów skórzanych,
  • Usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju,
  • Usługi w zakresie handlu hurtowego wyrobami włókienniczymi,
  • Usługi w zakresie handlu hurtowego odzieżą i obuwiem,
  • Usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego na straganach i targowiskach,
  • Usługi w zakresie zakwaterowania, świadczone przez hotele i motele z restauracjami,
  • Usługi w zakresie zakwaterowania świadczone przez hotele i motele bez restauracji,
  • Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe,
  • Usługi gastronomiczne,
  • Usługi w zakresie organizowania wycieczek, rozumianych jako imprezy turystyczne, pośrednictwa, doradztwa i planowania turystycznego oraz informacji turystycznej,
  • Usługi organizatorów i pośredników turystycznych,
  • Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych , inżynierskich itp.,
  • Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską,
  • Usługi reklamowe,
  • Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
  • Usługi sekretarskie i tłumaczenia,
  • Usługi w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  • Usługi rozrywkowe pozostałe,
  • Usługi związane ze sportem,
  • Usługi rekreacyjne pozostałe.

§6.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z takiej organizacji decyduje Walne Zebranie Członków albo Delegatów.

§7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków i sympatyków. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§9.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które podpiszą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

§10.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w imprezach i zawodach sportowych,
 • korzystania z urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§11.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc finansową i organizacyjną dla Stowarzyszenia.

§12.

Do członków wspierających stosuje się odpowiednio zapisy §10 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju idei Stowarzyszenia.

§14.

Nadanie godności członka honorowego następuje decyzją Zarządu.

§ 15.

Do członków honorowych stosuje się odpowiednio zapisy §10 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§16.

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 • czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 • przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia,
 • płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

§17.

Członkostwo ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
  • umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  • niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 kolejnych miesięcy,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • rozwiązanie się Stowarzyszenia.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

§18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków albo Delegatów,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

§19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Walne zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz na cztery lata przez Zarząd najpóźniej do końca czerwca.
  Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim członkom co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • uchwalanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór lub odwołanie władz Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 ogółu członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • uchwalanie programów statutowej działalności Stowarzyszenia,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  • wybór delegatów,
  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są przy obecności członków zebrania uprawnionych do głosowania i zapadają zwykłą większością głosów.

§21.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 7 osób: w tym Prezes i 2 V-ce Prezesów oraz Sekretarz.
 2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona władze statutowe.
 3. Uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić tylko przez Uchwałę Walnego Zebrania Członków

§22.

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia a w szczególności:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  • przyjmowanie i skreślanie członków,
  • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  • wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
 3. Zebrania Zarządu powinny odbywać się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością w głosowaniu jawnym. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 4 osób w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Do czynności Komisji rewizyjnej należy:
  • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień działalności Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań z całokształtu działalności na walnym zebraniu Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§24.
 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny i zapisy,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia i ofiarności publicznej,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne wpływy.
 3. Wszelkie dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§25.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział 6.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§26.

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§27.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

603-747-744
607-661-882
608-448-349

Image
© 2024 Alpejczyk. All Rights Reserved.
Alpejczyk 20-lecie